پیوند خانوادگیدرخواست پناهندگیمطالب ویژهمهاجرت به سوئد

مهاجرت به سوئد

درحال حاضر حدود ۱۰ میلیون نفر در سوئد زندگی می کنند. حـدود ۵/۳ میلیـون نـفر از آنها در سه شهـر بزرگ کشـور زندگی می کنند: استکهلـم، یوتبوری و مالمو. حدود ۱۶٪ از جمعیت سوئـد نزدیک به ۱٫۶ ملیون نفر، متولد خارج از کشور هستند.

در قرن بیستم شمار زیادی به سـوئـد مهـاجـرت کردند. به استثنای مـوارد محدود سـوئـد از جنگ جهانی دوم تاکنـون مقصد مهاجران شده است به سخـن دیگر شمار مهـاجران به این کشـور بیش از کسانی است که از این کشور خارج شدند.

در دهـه هـای ۱۹۵۰ و ۶۰ سـوئـد به نیروی کار نیـاز داشت. مردمـانی از کشورهـای همجـوار سـوئـد برای کار به اینجـا آمـدنـد. بسیـاری حتـی از کشورهای ایتالیا، یونان، یوگسلاوی و ترکیه به سوئد آمدند.

در دهه ۱۹۸۰ کسانی از آمریکای جنوبی، ایران، عراق، لبنان، سوریه، ترکیه و اریتره از سوئد درخواست پناهندگی کردند. چنـدی پس از آن مردمی از سومالی و اروپای شرقی نیز به سوئد آمدند.

در ســـال ۱۹۹۹ شورای اروپا تصمیـم گرفت که اتحادیه اروپا (EU) بایـد یک سیاست مشترک مهاجرتی و پناهنده پذیری تدویـن کند. این سیاست مشترک همکاری شِنگِن نامیده می شود. سوئد در سال ۲۰۰۱ به همـکاری شنگن پیوست. معنای این پیوستن این است که تمام کسانی که به صورت قانونی در منطقـه شنگن به سرمی برند، می توانند آزادانـه و بدون نشـان دادن گذرنامـه از مـرزهای این کشـورهـا بگذرند. قرارداد همـکاری شنگن باعث افزایش پناهندگی در آغاز قرن بیست و یکم شد.

در سـوئـد، مهاجـرت بر مبنای قانون اتباع بیـگانه تنظیـم شـده است که مقـررات مربوط به درخواست پناهندگی، اجازه اقامت و پیوند خانوادگی را دربر می گیرد.

 

در سال ۲۰۱۶ نزدیک به ۱۶۳۰۰۰ نفر به سوئد مهاجرت کردند. از این تعـداد %۵۶ مرد و %۴۴ زن بودند. همچنـین در همـین سـال نزدیـک به ۱۵۰۰۰ نفـر از اتباع سـوئـد به کشور خـود بازگشتنـد. اما بیشترین سهـم مهـاجــران از آن پناهندگان کشـور سوریـه بوده است. برای اطلاع بیشتر به پایگاه اینترنتی www.scb.se مراجعه شود.

حدود ۷/١ میلیون نفر از اتباع سوئد در سال ۲۰۱۶ خارج از این کشور به دنیا آمدند. تابلـوی زیر از دفـتر آمار مرکزی (SCB) گرفته شده که در آن بیشترین مهاجران وارد شده در سال ۲۰۱۶ را نشان داده است.

منبع: مرکز آمار سوئد SCB

درخواست پناهندگی

عهدنامه (کنوانسیون) پناهندگی سازمـان ملل، دستـور العملی بین المللی برای رفتار با پناهجـویان توسـط کشورهای عضـو این سـازمـان است. یک پناهجـو بر پایه این عهدنامـه، کسی ست که به دلیـل نژاد، ملیت، گرایش جنسیتـی، مذهب یا اندیشـه های سیـاسـی، جنسـیت یا تعلـق بـه برخـی گروه های اجتماعی با خـطر تعقیب و آزار روبرو باشـد. دراین عهـدنامـه آمده است که هر پناهجویی باید درخواست پناهندگی ‌اش بــدون تـوجـه به این که از چـه کشـوری درخـواست مـی کند، پذیرفته شود.

حتی کسی که بر پایه عهدنامه پناهندگی سازمان ملل، پناهنده محسـوب نمی شود نیز می تواند از حـق دریافت اجازه اقامت به عنـوان نیازمند به محافظت، برخـوردار شـود. بر اساس قانـون مربوط به خارجیان در سوئد اعطای اقامت به افرادی که نیار به حمـایت دارند امـکان پذیـر است (به استناد قوانین مشترک اتحادیه اروپا).

اتحـادیـه اروپا مقررات مشترکی برای کشـورهای عضـو دارد تا بر پایه آن بتوانند تشخیص دهند که چه کسی پناهجـو محسـوب می شود. در روند رسیدگی به درخواست های پناهندگی، این کشورها باید به عوامل مختلفی در پیشینـه و شرایـط زندگی متقاضـی توجـه کنند، مـاننـد چـگونگی تحت تعقیب بودن او، وضعیت در کشور محل تابعیت او و غیره.

شما اگر خواستار پناهندگی در سوئد هستید باید با اداره کل امـور مهاجـرت تمـاس بـگیریـد. اداره کل امــور مهــاجـرت، یـک نهـاد دولتـی اسـت کـه به درخواست های مردم برای دیدار از سوئد، زندگی در سوئد، تقاضای محافظت و یا شهروندی سوئد رسیدگی می کند.

برپایه توافق دوبلین (Dublinförordningen)، درخـواست پناهنـدگی شما در اولین کشور اروپایی که به آن وارد می شوید، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. اداره کل امور مهاجرت از تمام متقاضیـان پناهندگی که بیشتر از ۱۴ سـال سن دارند، انگشت نگاری می کند تا کنترل کند که سوئد اولین کشور است.

 تغییرات در قوانین پناهندگی

پارلمان سوئد قانون موقتی را به تصویب رساند که امکان گرفتن پناهندگی با هـدف دستـیابی به کارت اقامت در سـوئـد را محـدود کرده است. این قـانـون از ۲۰ ژوئیـه ۲۰۱۶ به مـدت سه سـال به اجـرا گذاشتـه است. این احتمال وجود دارد که این قانون افرادی را که پیش از این تاریخ درخواست پناهندگی دادهرا شامـل شود. برای اطـلاع بیشتر از تغییرات در قوانین به پایگاه اینترنتی اداره ی مهاجرت نگاه شود .www.migrationsverket.se

اجازه ی اقامت موقت

این قانون جـدیـد به کسانی که خواهـان گرفتن پناهندگی هستند امـکان گرفتن اجازه ی اقامت موقت در سوئد را می دهد. فرد پناهنده نیز مدرک اقامت موقت برای سـه سـال را دریافت می کند. اما اشخـاصی که نیاز به حمایت جایگزین دارند اقامت سیزده ماهه داده می شود.

اگر فردی در پایان تاریخ انقضای اقامت نیاز به حمایت داشته باشد، امکان تمدید اقامت در سوئد را دارد و در صورتی که فرد بتواند هزینه های خود را تامین کند، در این صورت می تواند اقامت دائم سوئد را بگیرد.

کوـدکان زـیر ۱۸ ســال که به تنهـایی به این کشــور وارد شــده انـدو یا خانواده هایی که کودک دارند و نیازمند حمایت هستند می توانند اقامت دائـم بـگیرند مشـروط بر آنـکه درخــواست پنــاهنـدگی خود را پیش از ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ انجام داده باشند.

اجازه اقامت برای خویشاوندان

در صـورتی که تمایل به زندگی با افـراد خانواده ی خود هستید سرپرست خانواده باید دارای اقامت سوئـد باشـد. چنین فردی می تواند در صـورت داشتـن مــوارد زیـر نسبـت بـه گرفتن اقـامت برای همسر و دیـگر اعضا خانواده و کودکان زیر ۱۸ سال در سوئد اقدام نماید:

  •  شما دارای تبعیت سوئدی، اجازه اقامت دائم و یا اجازه اقامت موقت پناهندگی در سوئد هستید.
  • شما از پس مخارج خود و اعضای خانواده ای که تقاضای اقامت می کنند بر می آیید.
  •  شما مسکنی مناسب از نظر اندازه و استاندارد برای زندگی در آن را دارید.
  • شما و شریک زندگیتان باید حداقل ۱۸ سال داشته باشید.

این مـوضـوع شـامـل تـامین مخــارج همه ی اعضـای خـانـواده و کودکان زیر ۱۸ سـال نمی شــود. برای اطـلاع بیشـتر می توانید به پایگاه اینترنتی
www.migrationsverket.se مراجعه کنید.

در صورتی که شما شهروند سوئدی و یا دارای اقامت دائم باشید می توانید برای کسی که خواهـان ازدواج و یا زندگی با او را دارید (Sambo) اقامت در سوئد را بگیرید.

برای درخواست اجازه اقامت در سوئد، باید با سفارت یا کنسولگری سوئد در کشور خود یا کشـوری که در آن زندگی می کنید، تمـاس بگیرید. فـرد متقاضی باید درخواست خود را شخصا تحویل دهد.

 

برپایه ی قانون موقت جدید خانواده ی پناهندگانی که موفق به گرفتن اقامت سـه سالـه می شوند، می توانند اجـازه ی سفر به سـوئـد را بـگـیرنـد. منظــور از خــانـواده، همـسر، شـریـک زنــدگـی و همزی و کـــودکان زیـر ۱۸ سـال می شود. افزون بر این افرادی که تا ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ درخواست پناهندگیشان را اعلام کرده باشند می توانند به مدت ۱۳ ماه در سوئد اقامت نمایند.

اما فرد دارای اقـامت ۱۳ ماهـه در سـوئـد و کسـانی که بعد از ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ درخـواست پناهن-دگی خود را ارائه داده باشند، می توانند به طور استثنایی اقامت سوئد را بگیرد.

در برخــی مـوارد بستـگان کـودکان پناهنده که به تنهـایی به سوند آمده و حمایت جایگزین دریافت کردهنیز می توانند اجــازه اقــامت سوئـد را دریافت نمایند حتی اگر کودک بعد از ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ تقاضای پناهندگی کرده باشد.

تابعیت سوئدی

اگر می خواهید به تابعیت سوئد درآیید باید درخواست خود را به اداره کل امور مهاجرت تسلیم کنید. شما که می خواهید شهروند سوئد شوید باید ۱۸ سال تمام، دارای اجازه اقامت دائم بوده و حدود پنـج سال نیز در سوئد زندگی کرده باشیـد. کودکان زیر ۱۸ سـال می توانند به همراه پدر و یا مادر خارجی خود، به تابعیت سوئـد درآیند. زمان انـتظار برای دریافت پاسخ درخواست تابعیت متفاوت است. برای دریافت اطلاعات به روزشـده به پایگـاه اینترنتی اداره کل امـور مهـاجـرت مراجعه کنید: www.migrationsverket.se.

تابعیت اتحادیه اروپا

اگر تابعیت سویس اتحادیه اروپا یا یکی از کشورهای منطقه اقتصادی اروپا (EU-/EES) را دارید می توانید آزادانـه به کشـورهای اتحـادیـه اروپا، سفـر کنید. درحـال حاضر ۲۶ کشـور از ۲۸ کشـور عضو اتحادیه اروپا در قـرارداد شنگن عضویت دارنـد. مفهـوم این امر این است که هـر شهروند اتحـادیـه می تواند آزادانه از مرزهـای این کش-ورهـا عبور کند. اگر شهرونـد کشوری خارج از اتحادیه اروپا هستید، که شهروند کشور سوم نامیده می شود، شما نیز می توانید آزادانه مابین کشورهایی که عضو شنگن هستند، سفرکنید. اما شما می توانید حداکثر تا سه ماه در این کشورها سفر کنید.

مجوز کار

مجوز کار تصمیمی ست که توسط اداره کل امور مهـاجرت گرفته می شود و به یک شهروند خارجی حق می دهد که در سوئـد کارکند. قاعـده اصلی این است که درخواست شمـا برای مجـوز کار و دریـافت آن بایـد پیش از سفر شما به سوئد، انجام شده باشد. شهروندان کشورهای شمالی، اتحادیه اروپا یا یکی از کشورهای منطقه اقتصادی اروپا (EU-/EES)، سویس و نیز اعضای خانواده های آنها نیـازی به درخـواست مجـوز کار در سوئد ندارند. کسانی نیز که بیش از پنـج سـال دریک کشور دیگر اتحادیه اروپا سکونت داشته اند، نیازی به درخواست مجوز کار ندارند.

افراد صاحب شرکت نیاز به مجوز کار ندارد، اما باید اجازه اقامت داشته باشد.

منبع
اطلاعات درباره سوئد
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن