کتابخانه اتحادیه

تئوریک و علمی

کتاب های تئوریک و علمی در کتابخانه اتحادیه سراسری

به آگاهی عموم ایرانیان می رسانیم که دفتر مرکزی اتحادیه سراسری در حال حاضر دارای کتابخانه ای است که حدودا 1500 جلد کتاب در عرصه های زیر را دربر دارد.

ادبیات داستانی ایران ، ادبیات داستانی جهان ، تاریخ ایران ، تاریخ جهان ، اشعار فارسی ، نقد و بررسی ادبی ، سازمان ها و احزاب ، تئوریک و علمی ، کودکان ، ادیان ، زبان و لغت نامه ها ، نشریات و جنگ ها

علاقمندان می توانند برای استفاده از این کتاب ها از طریق ایمیل یا تلفن با دفتر مرکزی اتحادیه سراسری تماس بگیرید.

 

تئوریک و علمی 

نام کتاب                                              نویسنده – مترجم

1- تاریخ فلسفه سیاسی                                              بهاءالدین پازارگاد

2- روح القوانین                                                    منتسکو – علی اکبر مهتدی

3- تاریخ فلسفه عرب                                               برتراندراسل –  نجف دریاب

4-  امیدهای نو                                                     برتر اندراسل – علی شایگان

5- سرمایه «کاپیتال»   2 عدد (جلد اول)                      کارل ماکس –  ایرج اسکندری – 3 جلد

6- گرو ندریسه مبانی اقتصادی سیاسی(جلد اول)               کارل  ماکس – پرهام هحمد تدین

7- سرمایه  ( کاپیتال )                                             کارل مارکس –  ایرج اسکندری –  3 جلد

8- هجدهم برومر لوئی بناپارت                                   کارل مارکس –  باقر پرهام

9- درباره مسئله یهود    2 عدد                                   کارل مارکس –  نادر ثانی

10- نقد فلسفه حق هگل    2 عدد                                کارل مارکس – رضا سلحشور

11- دست نوشته های اقتصادی و فلسفی 1844                کارل مارکس –  حسن مرتضوی 

12- فرماسیون های اقتصلدی ما قبل سرمایه داری            کارل مارکس  –   سازمان جبهه ملی ایران

13- جنگ داخلی در  فرانسه1871                              کارل ماکس

14- جنبش دموکراتیک و پیکار انقلابی                         مارکس – انگلس –  دانشجویان ایرانی در استکهلم

15- فلسفه حقوق هگل : سر سخن                               مارکس – انگلس –  انتشارات مزدک

16- خطابیه دفتر مرکزی به اتحادیه کمونیست ها             مارکس –  انگلس – دانشجویان ایرانی در استکهلم

17- مانیفیست حزب کمونیست                                   مارکس –  انگلس –  نشریات خارجی در مسکو

18- نقد برنامه گتا                                                 مارکس ، انگلس –  میم شین

19- درباره دیکتاتوری پرولتاریا                                 مارکس، انگلس، لنین

20  منشا خانواده ، مالکیت خصوصی و دو                     فریدریک انگلس

21-  دیالکتیک طبیعت                                            فردریک انگلس –  ف . نسیم 

22- نقش قهر در تاریخ                                            فردریک انگلس – اصر طهماسب

23- مارکس – انگلس     انقلاب و ضد انقلاب                 فردریک انگلس

24- انقلاب و ضد انقلاب در آلمان                               فردریک  انگلس

25- ماتریالیسم تاریخی                                            فردریک انگلس

26-  آثار منتخب                                                   لنین –  م . پ . هرمز  –  4 جلد

27-  آثار منتخب در دوازده جلد                                  لنین –  م . پور هرمزان –  7 جلد 

28-  در خصلت رمانتیسییم اقتصادی                             لنین –  انتشارات کمونیسم

29-  درباره مبارزه بر علیه رویزیونیسم                         لنین – چریکهای فدائی خلق  

30-  درباره دیکتاتوری و دموکراسی                             لنین –  خلیل عباسی

31-  چه باید کرد؟                                                  لنین –  محمد پور هرمزان 

32-  دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکراتیک    لنین –  نشریات پروگرس مس

33-  یادداشتهائی درباره دیالکتیک                                 لنین –  جواد طباطبائی

34- امپریالیسم بمثابه بالاترین مرحله سرمایه داری             لنین –  نشریات به زبان خارجی در مسکو

35- دولت و انقلاب                                                 لنین –  نشریات به زبان خارجی در مسکو

36-  بیداری آسیا      2 عدد                                       لنین –  انتشارات بابک

37-  بیماری کودکی«چپ گرایی» در کمونیسم                  لنین –  محمد پور هرمزان

38- درباره مبارزه بر علیه رویزیونیسم                           لنین                                                

39- اعلامیه حقوق مردم زحمتکش و استثمار شونده             لنین –  محمد رضا پور هرمزان

40-  درباره امپریالیسم و امپریالیستها                              لنین –  ع – نوریان

41- منتخب آثار استالین (مسائل لنیسیم)                      استالین –  نشریات بزبانهای خارجی مسکو – 2 جلد

42-  راجع به اصول لنییسم  درباره مسائل لنینیسم              استالین –  نشریات بزبانهای خارجی مسکو

43-  گزارش سیاسی کمیته مرکزی                                استالین –  نشریات بزبانهای خارجی

44-  ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالسیم تاریخی                  استالین – هواداران حزب کار ایران (توفا

45-  منتخب آثار فلسفی گئورگی پلخانف                           پلخانف –  پرویز بابائی 

46-  تکامل نظر مونیستی تاریخ                                    پلخانف – سعدالله علیزاده

47-  مسائل اساسی مارکسیم                                         پلخانف –  سازمان هوادار

48-  هنر و زندگی اجتماعی                                         پلخانف –  انتشارات خروش

49-  دولت و جامعه مدنی                                            آنتونیو گرامشی – عباس میلانی

50-  پاره ای از نوشته های اولیه  فرهنگی                         آنیونبو گرامشی – بهروز شیدا

51- درباره فرهنگ و آموزش      2 عدد                          آنتونیو گرامشی –  م . سرخ رودی

52- برگزیده آثار  روزالوکزامبورک                               روزا لوکز امبورک –  سازمان چریکهای فدایی

53- اعتصاب توده ای، حزب سیاسی و اتحادبه ها                 روزا لوکزامبورگ

54- منتخب آثار                                                    مائو تسه دون –  نشریات بزبانهای خارجی – 4 جلد

55- اندیشه مائو تسه دون و سیاست خارجی چین                   مائوتسه دون

56 – منتخب آثار مائوتسه دون                                       مائوتسه دون –  انتشارات سازمان انقلابی

57- پنج اثر فلسفی  مائو تسه دون                                    مائو تسه دون – نشریات زبانهای خارجی پکن

58- جامعه سالم                                                        اریک فروم –  اکبر تبرریزی

59- زبان از یاد رفته                                                  اریک فروم –  ابراهیم امانت

60- هنر عشق ورزیدن                                                اریک فروم –  پوری سلطانی

61- بحران روانکاوی                                                  اریک فروم –  اکبر تبریزی

62- داشتن یا بودن ؟                                                    اریک فروم –  اکبر تبریزی

63-  پرخاشجویی و ویرانسازی                                        اریک فروم –  ا . صبوری

64- بروز تراژیک در پارادوکس های تاریخی                      فریدون شایان        

65- عقل در تبعید                                                        فریدون شایان

66- ضد هیستری                                                        فریدون شایان

67- نگاهی به فلسفه                                                     فریدون شایان

68- کار روشنفکری                                                    بابک احمدی

69- کتاب تردید                                                          بابک احمدی

70- مقدمه بر زیبا شناسی   2 عدد                                   هگل – محمود عبادیان

71-  عقل در تاریخ                                                     هگل –  حمید عنایت

72- استالین آخرین اسناد پس از فروپاشی شوروی                رابرت کانوست – مهدی سمسار

73- کارل ماکس که بود؟                                                عبدالعلی مقبل    

74- فلسفه هگل    2 عدد                                                و . ت. ستیس – حمید عنایت    

75- در دفاع از دیدگاه مارکس                                          مرتضی محیط

76- انقلاب آقای دورینگ در علم ( انتی دورینگ )                  فریدریش دورینگ  

77- آنتی دورینگ                                                        علی فرهاد پور

78- زندگی، آثار و فعالیتهای مارکس و انگلس                       چریکهای فدایی خاق

79- قطعنامه ها حزب سوسیال دموکرات روسیه                    چریکهای فدایی خلق

80- استا لینیسم                                                          چریکهای فدائی خلق

81- خدایگان و بنده                                                      گ . و . ف . ه – حمید عنایت

82- سیر حکمت در اروپا    2 عدد                                    محمد علی فروغی                      

83- زندگی و مرگ لنین                                                رابرت پاین –  عبدالرحمن صدری

84-  مجموعه آثار و مقالات                                            محمد پور هرمزان

85-  یادها                                                                ن . کروپسکایا –  ز. اسعد

86- 10 روزی که دنیا را لرزاند                                      جان رید –  رحیم نامور

87- امپریالیسم و انقلاب                                                 انور خوجه –  حزب کمونیست

88- .منتخب آثار هوچی مین                                           هوچی مین –  ج . نوائی

89 – کندوکاوی انتقادی «در اندیشه مائوتسه دون»                  جمعیت آزادی

90- مقالات و بازنگری ها                                              لوکاچ – بهروز شیدا

91- ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی   2 عدد              امیر آئین

92-  ماتریالیسم دیالکتیک بزبان ساده                                  ع – رشیدیا ن

93- مارکسیسم و فلسفه                                                   روی اجلی –  رضا سلحشور

94- مارکسیسم و دیالکتیک                                              لوچو کولتی –  رضا سلحشور

95- مارکسیسم                                               هانری لوفور-  ع – ح یوسفی – ر- عباسی     

96- مارکسیسم : نقد منفی نقد مثبت                                      ش . والامنش                

97- مارکس پس از مارکسیسم                                           بیژن رضائی

98- کارو سرمایه     2 عدد                                             یوهان موست   

99- امپریسم و منطق                                                     موریس کنفورث –  ش . شب تا

100- زمینه های گذار به نظام تک حزبی در روسیه                  حمید شوکت  

101- سرمایه داری پیرامونی                                            لوئیز پرا –  فرخ حسامیان

102- تئوریهای اقتصاد جهانی و امپریا لیسم                            آیرا گرستاین –  پیروز الف

103- مفهوم سرمایه داری دولتی در کشورهای پیرامونی            گلب اسمیرونوف –  پیروز الف

104- درباره مسئله استالین                                               انتشارات مزدک

105- اسناد تاریخی                                                        انتشارات مزدک    

106- چند مقوله فلسفی                                                  پرویز بابائی

107- مراقبت و تنبیه  تولد زندان                                      میشل فوکو –  نیکو سرخوش

108- تاریخ 3 انترناسیونال                                             ویلیام فاستر-  انتشارات سوسیالیسم و آزادی

109- انقلاب سوسیالیستی یا دموکراتیک                              گروه اتحاد کمونیستی 

110- مانیفست ویژه ایران     2 عدد

111- نظم نوین                                                           علی آشتیانی

112- مسائل انقلاب و سوسیالیسم

113- دولت و انقلاب لنین                                               لوچیو کولتی

114- مجاهد                                                              سازمان مجاهدین خلق ایران

115- رمز نویسی       

116- نامه پارسی                                             کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی

117- اسناد تاریخی جنبش کارگری،  2 عدد                         خسرو شاکری

118- سازما ندهی شورائی     2 عدد                                خسرو شاکر

119- جهان مسلح ، جهان گرسنه                                      ویلی برانت –  هرمز همایون پور

120- بحران جنبش کمونیتی از کمینترن تا کمینفورم                فرناندو کلودین –  عیاسعلی جوادی

121- جناح امپریالیسم و ماهیت دولت ایران                          نشر اندیشه                  

122- سه مقاله فلسفی                                                    لوچیو کولتی لوئی آلتوسر –  بابک

123- تئوری « من »                                                   مولانا صلاح الدین –  دکتر ژیلا بهنام

124- سودای عشق                                                      جان گری –  مهدی قراچه داغی

125- چگونه حافظه خود را تقویت کنیم                               جیمز وینلند –  شمس الدین زرین کلک

126- نظریه علمی بحران سرمایه داری                               دیوید یافی –  م . سوداگر

127- مبارزه طبقاتی و چشم انداز سوسیالیستی                        جابر کلیبی

128- دموکراسی برای ایران                                            فرخ نگهدار

129- مکتب دیکتاتورها                                                  اینیا تسیو سیل –  مهدی سحابی

130- توتا لیتاریسم ( سلطه گرائی)                                     انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی

131- الفبای کمونیست  (الفبای علم جامعه)                            بوخارین پرابرانشسکی    

132-  درباره سیاست و فرهنگ                                        علی بنو عزیزی

133- جانبداری هنر و خصلت ایدوئولوژی آن                          شهریار م

134- جانبداری هنر خصلت ایدئو لوژیک                               شهریار م

135- سرمایه داری دولتی و مسئله ی دولت                            علی اکبر اکبری

136- پلورالیسم سیاسی در جمهوری اسلامی ایران                    عبدالکریم لاهیجی

137- واپسین دم استعمار                                                  فرانتس فانون – خسرو گلسرخی

138- آینده نگری  دانش ، فن ، اقتصاد                      کوزنتسف – گندنکو – غلامرضا جلالی نائینی

139- دیدرو                                                                 پیتر فرانس – احمد سمیعی گیلانی

140- تکاپوی جهانی                                                       ژان  ژاک سروان – عبدالحسین نیک گهر

141- ایدولوژی و قدرت                                                   نوام چومسکی – بهروز شیدا

142- مدرنیته و مدرنیسم                                                 ————-  –  حسینعلی نوذری

143- فاشیسم و دیکتاتوری                                               نیکوس پولانزاس – دکتر احسان – 2 جلد

144- امپرپالیسم در سنه                                                  گ . آ. کازلف –  مسعود اخگر  

145- الفبای حزب یعنی چه ؟                                            ی . بوگانف – علی بیات

146- در جستجوی شادی                                                 مجید نفیسی            

147- در پیرامون خود مداری ایرانیان                                 حسن قاضی مرادی

148- روانشناسی توده ای فاشیسم                                        ویلهلم رایش –  علی لاله جینی

149- تضادهای درونی ما                                                 کارن هرنای –  محمد جعفر مصفا

150- توتمیسم                                                               لوی – استروس –  مسعود راد

151- نقش ایدئولوژی                                                     ش . والامنش

152- رویارویی بزرگ                                                   لستر تارو – عزیز کیاوند

153- جامعه امروز                                                       دکتر فرهنگ هلاکویی –  2 جلد

154- زمینه جامعه شناسی                                                ا . ح . آریان پور

155- راز آشکار                                                          ویرجینیایرودین –  مهدی تقوی

156- ضرورت هنر در روند تکامل اجتماعی                          ارنست فیشر –  فیروز شیروانلو

157- منتخب آثار پالوف                                                  خ . کوشتویانتز-  دکتر جلال کیا

158- فلیکس یعنی خوشبختی                                             یوری کورولکوف –  رحیم رئیس نیا

159- فلسفه چیست ؟                                                       مارتین  هایدگر –  مجید مدد

160-  روانشناسی کمال  الگوهای شخصیت سالم                      دوآن شولتس –  گیتی خوشدل

161- تجارت برده                                                          آن مانتفیلد –  محمود فلکی مقدم

162- اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری                            ماکس وبر –  دکتر عبدالمعبود انصاری

163- مباحثی در با ب توتالیتریسم                                         داستایوسکی –  عباس میلانی

164- حیات طبیعت منشا و تکامل آن                                     آ . ی . اپارین – هاشم بنی طرفی

165- فرویدیسم                                                              ا . ح . آریان پور   

166- داروینیسم و تکامل                                                   محمود بهزاد

167- چگونه خوب بشنویم                                                 ریچارد – ل – وینک –  پرویز  منصوری

168- انسان تک ساحتی      2 عدد                                       هربرت مارکور –   دکتر محسن مویدی 

169- برگزیده کارهای پاولوف                                             پالوف –  م . ص . پوریازند

170- شکوفائی تن و جان                                                   آ . ماکارنکو –  ب . کیوان

171- آته ئیسم علمی                                                        هولوسی هاکو –  م . آ . سیرون

172- ماتریالیسم دیالتیک                                        موریس کونفورت  –  سازمان چریکهای فدائی

173- سوسیال دموکراسی چیست ؟                                        اینگوار کارلسون –  رضا طالبی

174- دانش سیاسی 

175- تاریخ زمان از انفجار بزرگ تا تشکیل سیاهچال ها               استفن وکینگ 1988 –  ع . خیامی

176- آئین دوست یابی                                                       ویل کارنگی –  مهرداد مهرین

177- نظریه تمدن                                                            فوکوتساوا یوکیشی  –  چنگیز پهلوان

178- فسیلها          2 عدد                                                 جان برتون  –  افشین آ زاد منش

179- مقدمه بر جامعه شناسی و روانشناسی فاشیسم                       راین هارد کونل –  مسعود کریم نیا

180- توصیف ، تبیین و نقد                                                  کمال خسروی

181- چرا در مانده ایم؟  جامعه شناسی خودمان                           حسن نراقی

182- نارسایی های انسان در تولید مثل                                    دکتر محمد رضا پوریان

183- اصول علم اقتصاد                                                       ————-  –  عبدالحسین نوشین

184- مدخلی بر اقتصاد سیاسی                                              پییر سالاما

185- مارکسیسیم : نقد منفی  نقد مثبت                                      ش . والا منش

186- پیدایش جهان                                                            فلیکس لف –  غلامحسین متین  

187- اقتصاد سیاسی بزبان ساده                                               محمد رضا قربانی

188- هیچکس جرات ندارد                                                     گاری آلن – عبدالخلیل حاجتی

189- رابطه فرهنگ با مدیریت منابع انسانی و رفتارهای سازما            میراحمد امیر شاهی

190- سرمایه داری در صنعت و کشاورزی                                   م. تاراسین – محمد تقی فرامرزی

191-  مختصری از تاریخ جامعه                                               حمید مومنی

192- نکاتی چند درباره وضعیت ایران                                         رنه دومن  

193- کندوکاو در مسائل تربیتی ایران                                           صمد بهرنگی

194- علل عدم توسعه ایران پس از انقلاب      2 عدد                        شهرام خیل تاش

195- ملی گرایی و اسلام در ایران معاصر                                    حسین وارش

196- مانیفست  انسانگرایان، سال 2000                                       پال کرتس –  احمد ایرانی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن