درباره مامطالب ویژه

اساسنامه اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد

امروز شمار ايرانيان در سوئد به بيش از ۷۰۰۰ نفر می رسد. بخش عمده اين مردم به دليل شرايط ناهنجار فرهنگی-اجتماعی-سياسی موجود در زادگاه خود آن را ترک نموده‌اند. اين گروه در سوئد نيز همه روزه در محيط کار، تحصيل و زندگی خود از تبعيضات گوناگونی که به اشکال مختلف بر آن اعمال می‌شود، رنج می‌برند. اتحاديه سراسری ايرانيان در سوئد برآن است تا ايرانيان را با توجه به وجوه و منافع مشترک ، در يک پيوند تشکيلاتی سازمان داده، به شکلی ارگانيک به دفاع از کليه حقوق انسانی آن‌ها بپردازد. آزادی‌های دموکراتيک و منشور جهانی حقوق بشر، بافت و ساخت آنرا بنا نهاده، شالوده اهداف اين اتحاديه سراسری را تشکيل می‌دهد.

تعريف
اتحاديه سراسری ايرانيان مقيم سوئد ــ که از اين پس در اين اساسنامه بنام «اتحاديه سراسری» از آن ياد می‌شود، تشکلی است دموکراتيک، مستقل، غير انتقاعی و قانونی که بر اساس اتحاد داوطلبانه اعضای آن حول منشور و اساسنامه آن تشکيل يافته است.
نام
اتحاديه سراسری ايراينان مقيم سوئد، که با نام معادل سوئدی‌:

Iranska riksförbundet i Sverige, IRIS
به ثبت رسيد.

اهداف و وظايف
اتحاديه سراسری ايرانيان دارای اهداف زير است:
۱ – تلاش پيگير جهت بسط و تعميم اتحاديه و متحد کردن انجمن‌ها، وکانون‌ها و مؤسسات ايرانی و ايرانيان مقيم سوئد.
۲ – دفاع از حقوق اجتماعی ايرانيان مقيم سوئد بصورت خاص، و مردم ايران بشکل عام در چهارچوب منشور جهانی حقوق بشر و ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی، ميثاق بين‌المللی حقوق اقتصادی _ اجتماعی و فرهنگی.‌ مسئولين اتحاديه وظيفه دارند در چارچوب منشور جهانی حقوق بشر در مورد مسائلی که خارج از سوئد اتفاق می‌افتد، موضع‌گيری موردی نمايند.
تبصره‌: درشرايط نقض حقوق بشر در ارتباط با ايرانيان در صورتی که عوامل آن شناخته شده باشند، بايد صراحتاً عامل نقض آن معرفی شود.
۳ – معرفی فرهنگ مردم ايران.
۴ – تلاش در جهت حفظ و تقويت عناصر پيشرو فرهنگ مردم ايران.
۵ – ياری رساندن به ايرانيان جهت حل مشکلات ناشی از مهاجرت.
۶ – جانبداری، حمايت و حفاظت از حقوق مشترک ايرانيان (پناهجو، پناهنده و مهاجر) مقيم سوئد در همه عرصه‌های اجتماعی و سياسی.
۷ – همبستگی و اتحاد با پناهندگان و مهاجرين غير ايرانی و حمايت از حقوق دموکراتيک آنان.
۸ – تلاش جهت آشنايی و ايجاد روابط دوستانه متقابل با مردم سوئد.
۹ – دفاع از حقوق زنان و تقويت کميته زنان اتحاديه سراسری (کميته زنان اتحاديه سراسری تشکلی است مستقل در امور تشکيلاتی، اداری و مالی در چارچوب اساسنامه اتحاديه سراسری و با توجه به آئين‌نامه کميته زنان).
۱۰ – همکاری با نهادها و ارگان‌های زنان غير ايرانی در جهت دست‌يابی به حقوق اجتماعی خويش.
۱۱ – بررسی و تلاش برای حل مشکلات کودکان، نوجوانان و جوانان ايرانی و دفاع از حقوق اجتماعی آنان.
۱۲ – مبارزه پيگير با تبعيض و نژادپرستی و بيگانه ستيزی در تمامی اشکال آن.
۱۳ – دفاع از حق آموزش زبان‌های مادری ايرانيان در مدارس و تلاش در جهت تدوين کتب درسی متناسب با شرايط جامعه سوئد.
۱۴ – کوشش جهت ايجاد تسهيلات و امکانات لازم برای انجمن‌ها در رابطه با فعاليت‌های فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی، برنامه‌های تلويزيونی و راديوئی.
۱۵ – تلاش در راه چاره‌جويی و جلوگيری از گسترش اعتياد به مواد مخدر و همکاری با سازمان‌های مسئول و نهادهای ذيربط.
۱۶ – تلاش در جهت تامين امکانات بيشتر برای آسايش سالمندان و بازنشستگان و توان‌خواهان ايرانی درسوئد. کميته توان‌خواهان اتحاديه سراسری تشکلی است مستقل در امور تشکيلاتی، اداری و مالی، در چارچوب اساسنامه اتحاديه سراسری و با توجه به آئين‌نامه کميته توان‌خواهان.
۱۷ – اتحاديه سراسری موظف است در جهت ايجاد کميته‌های هماهنگی انجمن‌های همتا اقدام کند.
۱۸ – تلاش در جهت ايجاد مراکز اسناد و کتابخانه.

تعريف عضو
کليه شخصيت‌های حقيقی (افراد) و حقوقی (تشکل‌ها) ايرانی يا غير ايرانی که مفاد اساسنامه اتحاديه سراسری را بپذيرند، می توانند به عضويت اتحاديه سراسری درآيند.

شرايط عضويت
۱ – پذيرش اساسنامه.
۲ – پرداخت حق عضويت. ميزان حق عضويت را کنگره ساليانه تعيين می‌کند.
۳ – تقاضای عضويت بايد کتبی باشد.
۴ – انجمن‌ها بايد بطور قانونی ثبت شده باشند.
۵ – انجمن‌های عضو اتحاديه سراسری، تنها کسانی را برای عضويت در‌ اتحاديه سراسری معرفی می‌کنند‌که دواطلب باشند.
۶ – کسانی که بدليل جاسوسی از مراجع قانونی محکوميت دريافت داشته باشند، از عضويت در اتحاديه سراسری محروم می‌گردند.
۷ – کليه کودکان از ۴ سال به بالا يک عضو تلقی می‌شوند.

حقوق اعضاء
۱ – حق شرکت در کليه فعاليت‌ها و استفاده از امکانات.
۲ – کليه اعضاء در مقابل اساسنامه، از حقوق مساوی برخوردارند.
۳ – مطلع شدن از هرگونه تغيير و تحول اتحاديه سراسری.
۴ – حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در تمام سطوح اتحاديه سراسری.
۵ – حق مراجعه به اسناد و مدارک مربوط به فعاليت‌ها و تصميم گيری‌های اتحاديه سراسری.
۶ – حق اعتراض به حکم اخراج.
۷ – حق انتقاد يا شکايت از مسئولين.
۸ – تشکل‌های عضو اتحاديه سراسری در امور داخلی خود استقلال کامل دارند، مگر در مواردی که در ارتباط مستقيم با فعاليت‌های اتحاديه سراسری باشد.

مناسبات اقليت و اکثريت
۱ – در همه حال اراده اکثريت (با حفظ و برسميت شناختن حق بيان و نظر اقليت) بعنوان نظر رسمی در اتحاديه سراسری اجرا می‌گردد.
۲ – تبعيت اقليت از اکثريت فقط ناظر بر اجرای امور عمومی اتحاديه سراسری می‌باشد.
۳ – گرايشات درونی اتحاديه سراسری در چارچوب اهداف اتحاديه سراسری از امکانات آزاد، برابر و علنی در بيان نظرات خود در ارگان‌های رسمی اتحاديه سراسری برخوردارند.

وظايف اعضاء
۱ – کليه اعضاء موظف به پرداخت حق عضويت سالانه خود می‌باشند.
۲ – کليه اعضاء اتحاديه موظف به رعايت بندهای اساسنامه هستند.
۳ – هيچ‌يک از اعضاء حق استفاده شخصی از امکانات را ندارند.
۴ – بهره‌گيری غيرمجاز از اعتبار، نام و وسايل اتحاديه سراسری در راستای منافع شخصی ممنوع است.

لغو عضويت
چنانچه موارد مندرج در وظايف اعضاء نقض گردد و يا عضوی اقدامی بر خلاف اهداف اتحاديه سراسری انجام دهد، بصورت زير عمل می شود:
۱ – تذکر شفاهی ۲ – تذکر کتبی ۳ – تعليق عضويت
تبصره ۱ – پيشنهاد تعليق عضويت کتباً به هيئت مديره اتحاديه تقديم می‌شود و هيئت مديره در مورد تعليق عضويت تصميم می‌گيرد.
تبصره ۲ – حق اخراج يا ابقاء عضويت در حدود اختيارات کنگره است.
تبصره ۳ – استعفاء اعضاء بايد بصورت کتبی ارائه شود.

ساختار اتحاديه سراسری
ساختار اتحاديه سراسری بر عدم تمرکز استوار است و از ارگان‌های زير تشکيل می شود:
۱ – کنگره ۲ – هيئت مديره ۳ – هيئت اجرايی ۴ – واحد استانی ۶ – واحد شهری ۷ – بازرسان ۸ – کميته تدارک انتخابات.

کنگره
بالاترين ارگان تصميم گيری اتحاديه سراسری است که از تجمع نمايندگان انجمن‌های عضو و نمايندگان منفردين تشکيل می‌گردد.
تبصره : نمايندگان کنگره طبق جدول مندرج در نظامنامه کنگره انتخاب می‌شوند.
۱ – نشست کنگره بدعوت کتبی هيئت مديره اتحاديه سراسری و در پايان هر دوره فعاليت هر سال يکبار بين آوريل و مای برگزار می‌شود.
۲ – دعوت‌نامه‌های مربوط به برگزاری کنگره بايد حداقل ۳ ماه پيش از تشکيل آن برای واحدهای شهری ارسال گردد.
۳ – نشست کنگره با حداقل ۳ / ۲ نمايندگان واحدهای اعلام آمادگی نموده رسميت می يابد. در غير اين‌صورت هيئت مديره حداکثر دو ماه پس از آن تاريخ مجدداً کنگره را فرا می خواند. اجلاس دوم با حضور نصف بعلاوه يک اعضاء رسميت خواهد داشت.
۴ – هر کنگره موظف است زمان و مکان کنگره آتی را مشخص نمايد.

وظايف و اختيارات کنگره
۱ – بررسی و تصويب گزارش کار و گزارش مالی هيئت مديره.
۲ – بررسی گزارش بازرسين اتحاديه سراسری.
۳ – سلب مسئوليت از هيئت مديره و بازرسان.
۴ – رسيدگی به پيشنهاد هيئت مديره درمورد تعليق عضويت.
۵ – تعيين خط مشی و چگونگی گردش کار در دوره آينده.
۶ – تفويض وظايف و اختيارات لازم به کميسيون‌های فرعی.
۷ – تعيين ميزان حق عضويت.
۸ – تغيير بند يا بندهايی از اساسنامه.
تبصره : تغيير بندهای اساسنامه، ابتدا به ساکن و در جلسه عمومی کنگره عملی و مجاز نيست. اين امر تنها در مواردی می تواند به اجرا در آيد که از پيش در دستور جلسه و در دعوت‌نامه‌های مربوط قيد شده باشد. لازم است ۳ / ۲ نمايندگان حاضر در کنگره برای تغيير بند اساسنامه رأی موافق دهند.
۹ – گزينش رئيس هيئت‌مديره، اعضای هيئت‌مديره‌و‌اعضای‌جانشين برای دوره بعد.
۱۰ – هر نماينده هنگام انتخاب هيئت مديره ‌می‌تواند به حداکثر ۳ / ۲ از کانديداها رای دهد.
۱۱ – گزينش ۳ تن بازرس برای دوره آينده.
۱۲ – گزينش گروه تدارک انتخابات.
۱۳ – تصويب بودجه برای دوره آينده.
۱۴ – در صورت به بن‌بست رسيدن هر کنگره، ۳ / ۲ نمايندگان شرکت‌کننده حاضر در جلسه می‌توانند تقاضای کنگره فوق‌العاده نمايند.
۱۵ – انحلال اتحاديه سراسری.

کنگره فوق العاده
کنگره فوق العاده در صورتی برگزار می‌شود که ۳ / ۲ اعضاء هيئت مديره يا اکثريت واحدها در خواست برگزاری آن را داده باشند.

هيئت مديره
۱ – هيئت مديره اتحاديه سراسری با رأی کتبی، مستقيم و مخفی از ميان اعضای حاضر در کنگره برگزيده می‌شود.
۲ – تعداد اعضای هيئت مديره ۹ نفر و تعداد علی‌البدل ۲ نفر خواهد بود.
۳ – يک‌سوم اعضای هيئت مديره اتحاديه سراسری را زنان تشکيل می‌دهند.

وظايف و اختيارات هيئت مديره
۱ – اداره امور اتحاديه در فاصله دو کنگره.
۲ – پيگيری اجرای مصوبات کنگره.
۳ – تقسيم کار درونی بين خود، و انتخاب مسئول هيئت‌مديره، معاون و منشی
۴ – ارائه و تنظيم برنامه فعاليت‌ها برای رسيدن به اهداف اتحاديه سراسری.
۵ – بررسی موارد انظباطی.
۶ – تصويب و ارائه گزارش عمومی و گزارش مالی به کنگره.
۷ – تصميم برای برگزاری کنگره عادی و فوق‌العاده طبق اساسنامه.
۸ – انتخاب و استخدام دبير اجرائی اتحاديه سراسری
۹ – نظارت بر امور اجرائی اتحاديه سراسری
۱۰ – تأئيد افراد مورد نياز جهت استخدام برای کارهای کليدی اتحاديه سراسری.
۱۱ – تنظيم و تصويب آئين نامه داخلی برای پيشبرد جلسات هيئت مديره.
۱۲ -هيئت مديره هنگام برگزاری جلسات خود موظف است بازرسان را در جريان برگزاری جلسات قرار دهد.
۱۳ – اتحاديه سراسری می‌بايست دبيرخانه مرکزی داشته باشد که تعيين محل آن بر عهده هيئت مديره است.
تبصره‌: اعضای جانشين حق شرکت در کليه نشست‌های هيئت مديره را دارند(بدون حق رای).

هيئت اجرائی
۱ – تعداد اعضاء هيئت‌اجرائی متغير است ولی از ۳ نفر کمتر نمی‌باشد
۲- مسئوليت امور اجرائی به عهده دبير اجرائی است.
۳- وظايف و اختيارات دبير اجرائی و کميسيون‌ها توسط هيئت‌مديره تصويب و در آئين‌نامه اتحاديه سراسری درج می‌گردد.

بازرسان
بازرسان ۳ نفر بوده که بطور مستقيم و با رأی مخفی کنگره انتخاب می شوند.

حقوق و وظايف بازرسان
۱- رسيدگی به شکايات رسيده و اعلام نظر به هيئت مديره و کنگره.
۲- هيئت بازرسان حداکثر هر چهار ماه يکبار موظف به رسيدگی و بررسی کليه امور اتحاديه سراسری بوده و گزارش بازرسی را بطور کتبی، برای ارائه و طرح در کنگره بايگانی می کنند.
۳- بازرسان حق شرکت در تمامی جلسات مربوط به اتحاديه سراسری را بعنوان ناظر دارند.
۴- بازرسان موظف به رسيدگی به شکايات، بررسی تمامی قراردادها، صورت‌جلسات، مسائل مالی و جاری مربوط به هيئت مديره اتحاديه می‌باشند.
۵- بازرسان موظف به ارائه گزراش سالانه به کنگره هستند.

کميته تدارک انتخابات
۱- کميته تدارک انتخابات ۳ نفر خواهند بود که با رأی مخفی اعضای کنگره انتخاب خواهند شد. گروه تدارک انتخابات دارای آئين‌نامه داخلی می‌باشد.
۲- کميته انتخابات موظف است تدارک امر انتخابات دوره آينده را از طريق کانديدا نمودن اعضاء هيئت‌مديره و علی‌البدل و کميته تدارک انتخابات را انجام داده و آنان را به کنگره معرفی نمايد.
۳- طبق بند ۴ از بخش حقوق اعضاء در اساسنامه، اين حق برای کليه اعضاء جهت کانديدا نمودن خود محفوظ است.

واحدهای استانی
واحدهای استانی به آن بخش از اتحاديه سراسری اطلاق می‌شود که در يک استان با همکاری انجمن‌های عضو و منفردين تشکيل می‌شود.
واحد استانی، ارگان مستقلی است که در راستای اساسنامه اتحاديه سراسری، آئين نامه داخلی خود را در مجمع مربوطه تعيين می نمايد.

واحدهای شهری
واحد شهری به آن بخش از اتحاديه سراسری اطلاق می شود که از همکاری و اتحاد داوطلبانه تشکل‌ها و ايرانيان در يک شهر شکل گرفته باشد.

اختيارات و وظايف واحدها
۱- پيشبرد فعاليت‌های سالانه.
۲- هماهنگی و ارتباط با کميته اجرائی.
۳- عضوگيری.
۴- ارتباط و همکاری با ساير واحدهای شهری.
۵- بررسی وضعيت عضو خاطی و دادن تذکر شفاهی و احاله مسئله به مجمع عمومی.
۶- ارائه پيشنهاد لغو عضويت به هيئت مديره.

امور مالی
بودجه اتحاديه سراسری از منابع زير تامين می شود:
۱- حق عضويت اعضاء.
۲- کمک‌های مالی از طرف سازمان‌های دولتی سوئد.
۳- کمک‌های داوطلبانه بی قيد و شرط.
۴- درآمدهای ناشی از فعاليت های عمومی.

انحلال
۱- انحلال اتحاديه سراسری می تواند از سوی حداقل ۳/۲اعضای کنگره درخواست شود.
۲- تصميم به انحلال اتحاديه سراسری، مستلزم رأی انحلال۴/۳ نمايندگان کنگره اتحاديه سراسری است. بعد از اعلام انحلال اتحاديه سراسری تمام اموال منقول و غير منقول، پس از پرداخت بدهی ها اتحاديه سراسری، در اختيار ارگان يا سازمانی قرار خواهد گرفت که در راه تحقق منشور جهانی حقوق بشر، امور مهاجرين و پناهندگان يا کودکان فعاليت می‌کند. تعيين ارگان يا سازمان مزبور بعهده آخرين کنگره اتحاديه سراسری خواهد بود که تصميم به انحلال در آن گرفته می‌شود.

نظامنامه کنگره

هيئت رئيسه
۱- هيئت رئيسه کنگره شامل يک نفر رئيس جلسه، يک نفر معاون و سه نفر منشی می‌باشد.
۲- وظيفه هيئت رئيسه، هدايت کنگره بر مبنای دستور جلسه تصويب شده می‌باشد.
۳- اعضای هيئت رئيسه بطور جداگانه و بر مبنای مسئوليت‌شان انتخاب می‌شوند.
۴- هر يک از افراد هيئت رئيسه با رأی اکثريت آراء و از ميان کانديداها با رأی گيری مخفی انتخاب می‌شوند.
۵- تغيير رئيس جلسه با تقاضای کتبی ۳/۱ نمايندگان حاضر در جلسه می‌تواند در هر زمان مطرح شود و بر هر موضوعی مقدم است. ولی بايد۱+۵۰٪ نمايندگان به اين پيشنهاد رأی موافق دهند تا رئيس جلسه تغيير کند.
۶- در صورت استعفاء هر يک از اعضای هيئت رئيسه می‌بايد انتخابات جديدی برای جايگزينی آن فرد صورت بگيرد.
۷- رئيس جلسه می‌تواند به کسی که مانع پيشرفت کار کنگره است تذکر دهد و در صورت تکرار می‌تواند فرد مذکور را برای مدت معينی از جلسه اخراج کند.
۸- رئيس جلسه می تواند اعتراض شفاهی به خود را بپذيرد و يا نپذيرد.
۹- تا زمانی که رئيس جلسه در کنگره حضور دارد تنها و تنها رئيس جلسه با نمايندگان گفتگو می‌نمايد. معاون و منشی‌ها فقط با او مشورت می‌نمايند و بهيچ وجه با نمايندگان وارد مذاکره نمی‌شوند.
۱۰- رئيس جلسه می‌تواند هنگام برخورد به يک مسئله پيچيده که کار کنگره را تحت الشعاع قرار دهد، از جلسه تقاضای تشکيل يک کميسيون ويژه بنمايد تا آن مسئله در کميسيون ويژه رسيدگی و نتيجه آن برای تصويب به جلسه کنگره آورده شود.
۱۱- رئيس جلسه به هيچ وجه نبايد با نماينده‌ای به بحث دو نفره بپردازد.
۱۲- رئيس جلسه می‌تواند درصورتی که فردی خارج از موضوع صحبت کند، ابتدا به او تذکر دهد و در صورت تکرار از ادامه بحث گوينده جلوگيری نمايد.
۱۳- رئيس جلسه موظف است برای رسيدگی به هر بحثی عمدتأ از مراحل زير استفاده نمايد:
* در مرحله اول وقت محدود برای آن بحث در نظر بگيرد.
* در مرحله دوم و در صورت ضرورت يک دور نمايندگی که تمايل دارند با وقت کوتاه پيرامون آن صحبت نمايند.
* در مرحله سوم و در انتهای موضوع بحث شده ۲-۱ نفر موافق و ۲-۱ نفر مخالف صحبت نمايند.
* در مرحله چهارم رای‌گيری بعمل آيد.
۱۴- در غياب رئيس جلسه معاون دارای اختيارات رئيس جلسه است.
۱۵- معاون جلسه در کليه امور، مجری تصميمات رئيس جلسه است.
۱۶- معاون جلسه مسئول تنظيم ليست سخن‌رانان و تقسيم وقت سخن‌گويان است.
۱۷- معاون جلسه مسئول تنظيم پيشنهادات کتبی و ارائه آن به رئيس جلسه است.
۱۸- منشی‌ها موظف به ثبت کليه وقايع و تصميمات اتخاذ شده در کنگره می‌باشند.
۱۹- صورت‌جلسه با امضای هيئت رئيسه سنديت دارد.

رأی‌گيری
۲۰- رأی‌گيری برای انتخاب هيئت مسئولين (هيئت رئيسه اتحاديه سراسری) بطور کتبی و مخفی صورت می‌گيرد.
۲۱- بجز مورد هيئت مسئولين، بقيه موارد رأی‌گيری‌ها، علنی و شفاهی می‌باشد.
۲۲- درصورت پيشنهاد رئيس جلسه و يا پيشنهاد ۳/۱نمايندگان روی پاره‌ای مسائل استثنايی می‌توان رأی مخفی گرفت.
۲۳- هنگام ورود به مرحله رأی گيری، هيچ‌گونه اعتراض، پيشنهاد و يا بحثی امکان طرح ندارد.
۲۴- هنگام ورود به مرحله رأی گيری فقط آراء حاضرين در جلسه شمرده می‌شود.
۲۵- کليه مصوبات با اکثريت نسبی آراء معتبر است مگر در مواردی که ذکر شده است.
۲۶- کليه قطعنامه‌ها با رأی نصف بعلاوه يک معتبر است.
۲۷- برای تغيير يا رد هر مصوبه يا قطعنامه‌ای پيشنهاد کتبی۳/۱ نمايندگان و رای ۳/۲ ايشان ضروريست.
۲۸- هنگام رأی دادن اخراج يک نماينده از جلسه امکان پذير نيست، و چنانچه فردی اخراج شده است به جلسه دعوت خواهد شد.

اعتبارنامه‌ها
۲۹- تصويب اعتبارنامه‌ها در آستانه کنگره انجام می‌شود.
۳۰- در موارد استثنايی برای فرستادن هر اعتبارنامه به کميسيون تقاضای۳/۱ نمايندگان ضرورت دارد.
۳۱- در هر صورت برای رد هر اعتبارنامه‌ای احتياج به ۳/۲ آراء نمايندگان حاضر در جلسه است.

پيشنهادات
۳۲- پيشنهاد کتبی بر همه پيشنهادات مقدم است.
۳۳- پيشنهاد کتبی تنها هنگامی قابل طرح است، که مربوط به موضوعی باشد که در آن لحظه در دستور کار قرار دارد. تشخيص اين مسئله با رئيس جلسه است.
۳۴- در صورتی که چند پيشنهاد کتبی ارائه شده باشد، به ترتيب تقدم، يک يک آن‌ها در دستور کار قرار می گيرد.
۳۵- درصورتی که چند پيشنهاد کتبی با هم (هم زمان) ارائه شده باشد، با تشخيص رئيس جلسه آن‌ها در نوبت قرار می‌گيرند.
۳۶- در صورتی که پيشنهاد تکميلی وجود داشته باشد بايد قبل از رای گيری پيرامون پيشنهاد اصلی مطرح شود.
۳۷- درصورتی که فرد پيشنهاد دهنده پيشنهاد اصلی، پيشنهاد تکميلی را نپذيرد، بدون بحث و بی درنگ، پيشنهاد تکميلی از دستور کار خارج و پيشنهاد اصلی در دستور کار قرار می گيرد.
۳۸- رئيس جلسه می تواند پيشنهادی را وارد يا ناوارد تشخيص دهد۰درصورتی که بجز فرد پيشنهاد دهنده کسانی باشند که از پيشنهاد پشتيبانی نمايند، رئيس جلسه با رای گيری نتيجه آن را روشن می نمايد.
۳۹- پيشنهاد کفايت مذاکرات به درخواست کتبی ۳/۱نمايندگان حاضر در جلسه و با تصويب نصف بعلاوه يک قابل اجراست.
۴۰- پيشنهاد کفايت مذاکرات از جانب رئيس جلسه نيز می تواند مطرح شود.

کميسيون‌ها
۴۱- کميسيون‌های عادی با شرکت داوطلبانه نمايندگان تشکيل می‌شود.
۴۲- در هر کميسيون يک نفر سخنگو و يک نفر منشی از بين اعضای خود کميسيون انتخاب ‌می‌شوند.
۴۳- در هر کميسيون حداکثر ۹ نفر می‌توانند داوطلبانه شرکت نمايند. در صورتی که بيش از ۹ نفر داوطلب باشند، از بين داوطلبين ۹ نفر انتخاب می شوند ولی هر نماينده تنها به ۶نفر رای کتبی می‌دهد.
۴۴- سخنگوی کميسيون موظف است فشرده تمام نقطه نظرات مطرح شده در کميسيون را به کنگره گزارش دهد.
۴۵- اعضای کميسيون بررسی اعتبارنامه‌ها نمی‌توانند بصورت داوطلبانه، بلکه با آراء نصف بعلاوه يک نمايندگان حاضر در جلسه انتخاب شوند.
۴۶- کميسيون ويژه در مواقع ضروری با انتخاب ۷ نفر و با آراء نصف بعلاوه يک نمايندگان حاضر در جلسه برای رسيدگی به هر مسئله مورد اختلاف تشکيل می‌شود.

متفرقه
۴۷- کليه نمايندگان فقط با بلند کردن دست و اجازه رئيس جلسه می‌توانند صحبت کنند.
۴۸- پيش از دستور فقط دو نفر و هر نفر حداکثر ۵ دقيقه می‌توانند صحبت کنند.
۴۹- در طی رسميت داشتن جلسات کنگره هيچ‌يک از ميهمانان و ناظرين اجازه صحبت و شرکت در مباحث کنگره را ندارند.
۵۰- کنگره با شرکت حداقل ۳/۲ نمايندگان معرفی شده رسميت می‌يابد. در صورت عدم تشکيل کنگره، جلسه دوم کنگره با حضور نصف بعلاوه يک نمايندگان رسميت خواهد يافت.
۵۱- جلسات کنگره با شرکت نصف بعلاوه يک نمايندگان حاضر در کنگره به کار خود ادامه می‌دهد.
۵۲- هيئت مديره اتحاديه سراسری و واحدها موظفند در اولين فرصت ممکن نسبت به تهيه نظامنامه داخلی خود در راستای اساسنامه اتحاديه سراسری اقدام و به تأئيد نصف بعلاوه يک اعضای خود برسانند.

انتخاب نمايندگان کنگره اتحاديه سراسری
الف: تعداد نمايندگان منتخب برای شرکت درکنگره اتحاديه سراسری بر اساس تعداد اعضای عضو در سال گذشته تعيين می‌شود.
ب: حداقل سن انتخاب شوندگان ۱۸ سال می‌باشد.
پ : نمايندگان انجمن‌های عضو برای شرکت در کنگره طبق جدول زير‌انتخاب می‌شوند :
انجمن‌های ۹ تا ۹۹ عضو يک نماينده .
انجمن‌های ۱۰۰ تا ۱۹۹ عضو دو نماينده .
انجمن‌های ۲۰۰ عضو به بالا سه نماينده .

ت : هيئت مديره موظف است حداقل ۳ ماه قبل از برگزاری کنگره، تاريخ برگزاری آن را به واحدها اطلاع دهد.
ث: اعتبارنامه نمايندگان حداقل دو هفته قبل از کنگره بايد به دفتر مرکزی رسيده باشد.

STADGAR
‑Iranska Riksförbundet I Sverige
‑1994

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن